Deklaracja dostępności Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sandra Zienkiewicz.
 • E-mail: biuro@zzum.pl
 • Telefon: 68 322 10 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 23
  65-078 Zielona Góra
 • E-mail: biuro@zzum.pl
 • Telefon: 68 322 10 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Biuro Zarządu Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich

  Ul. Bohaterów Westerplatte 23
  65-078 Zielona Góra

  telefon: 68 322 10 52

  • Przy wejściu do budynku znajdują się podjazdy dla wózków.
  • Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Biuro znajduje się na I piętrze, w budynku nie ma windy.
 2. Restauracja Palmiarnia

  Wrocławska 12A,
  65-427 Zielona Góra

  telefon: 65 478 45 50

  • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  • Schody wejściowe do budynku posiadają podjazd dla wózków. W budynku znajduje się winda, posiadająca oznaczenia w alfabecie Braille’a.
  • Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
  • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
 3. Miejski Zakład Pogrzebowy
  • Parkingi:
   • Stary cmentarz– 5 miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych,
   • Nowy cmentarz– 5 miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych,
  • Budynki:
   • Stary cmentarz- przejścia między pomieszczeniami bezkolizyjne, płaskie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych wydzielona, dostosowana do wjazdu wózkiem. Wejścia na każdą kwaterę umożliwiają wjazd z osobą niepełnosprawną.
   • Nowy cmentarz- wydzielona toaleta zewnętrzna dla niepełnosprawnych zaopatrzona w pochylnię (wjazd bezkolizyjny) oraz
    w budynku Domu Przedpogrzebowego również wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych, przejścia między pomieszczeniami bezkolizyjne, płaskie. Główne wejście do Domu Przedpogrzebowego płaskie niestanowiące bariery dla wózka. Wejścia na kwatery dostępne dla osób niepełnosprawnych.
   • Cmentarze na terenach sołectw– brak możliwości skorzystania z toalet – bariera schody. Możliwość korzystania z kwater
    w celu odwiedzin osób zmarłych.

Wejście z psem asystującym na teren wszystkich cmentarzy komunalnych – brak przeciwskazań.