Aktualności

2018-05-24 16:23:04

Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@zzum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z umów zawartych z „Zielonogórskimi Zakładami Usług Miejskich” Sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub za Pani/Pana zgodą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak: służby BHP, usługi serwisowe systemu komputerowego, kancelaria prawna oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z okresu przedawnienia na podstawie kodeksu cywilnego;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z zawieranych umów, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji umowy/zamówienia przez „Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich” Sp. z o.o.;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.